ANBI Kapittel 1

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Kapittel Nos Vinxit Libertas No. 1

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Kapittel Nos Vinxit Libertas'.
Zij is op 8 december 1948 opgericht.
Het Kapittel is gevestigd te Amsterdam en draagt rangnummer 1.

Doel

Het Kapittel stelt zich ten doel de werkzaamheden, kenmerkend voor de graad van Deelgenoot aan het Licht van de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf tot een zo hoog mogelijk peil te verheffen. Het Kapittel tracht dit doel onder meer te bereiken te bereiken door:

  1. de bestudering van de schatten, welke in de symboliek en de ritus van deze graag verborgen liggen en de resultaten daarvan in zo ruim mogelijke kring tot voordeel van de Orde bekend te stellen;
  2. voorts zullen het bestuur en de leden van het Kapittel er naar streven de ritualen zo goed mogelijk uit te voeren met begrip voor de tekst en een zo goed mogelijke dictie;
  3. het bestuur en de leden van het Kapittel stellen zich beschikbaar voor het geven van opvoeringen en instructies met betrekking tot de wijze waarop de ritus en de ceremoniën, met inbegrip van de installatie van de Principes, dienen te worden uitgevoerd;
  4. daarnaast wil het Kapittel een vraagbaak zijn voor de Kapittels en de leden van de Orde, indien bij hen behoefte bestaat aan informatie op het terrein van de symboliek, de ritus en de ceremoniën, eigen aan de graad van Deelgenoot aan het Licht van de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf;
  5. commissies van advies zullen zo nodig het bestuur van het Kapittel terzijde staan;
  6. het stimuleren van publicaties en bouwstukken over ritualen, symbolen, ceremoniën en dergelijke, alsmede het instellen van prijzen, waarvan de toekenning en naamgeving bij een door het Kapittel goedgekeurd reglement wordt geregeld.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan het verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

Het Kapittel kent geen betaalde bestuurders. Het Kapittel is een vrijwilligersorganisatie.
Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De 1e Princeps, de Schrijver Ezra en de Thesaurier vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in het Kapittel regelt.

Huidig zittend bestuur

(Tussen haakjes staat het jaar van reglementair aftreden vermeld)

Voorzitter (Eerste Princeps):H.B. Wijnholds(2022)
Secretaris (Schrijver Ezra):C.H.J. van Rootselaar(2022)
Penningmeester (Thesaurier):drs. ing. E.S. de Jong(2022)

Voorts kent het bestuur van het Kapittel naast het Dagelijks Bestuur nog drie bestuursleden. Hun taken zijn onder andere rituaalgebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het volledige bestuur van het Kapittel worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vergaderingen

Het Bestuur vergaderde dit jaar één maal: op 4 november via Zoom. Ook werd er regelmatig afgestemd via e-mail.

Bijeenkomsten

Het Kapittel kwam dit jaar twee maal bijeen in Bilthoven en wel op 1 februari en 4 april.

Financiële gegevens van het Kapittel

balans 31-12-2020

Activa Passiva
Banktegoeden + kas 5.120,00   Eigen vermogen 4.589,00
Voorraden 0,00   Reserveringen 0,00
Vorderingen 120,00   Reservering goed doel 0,00
Diversen 0,00   Kortlopende schulden 0,00
        Vooruit ontvangen 0,00
        Diversen 0,00
        Resultaat 2020 651,00
Totalen 5.240,00     5.240,00

staat van baten en lasten 2020

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 1.460,00   Bestuurskosten 0,00
Entreegelden 40,00   Regalia uitgaven 0,00
Rente 0,00   Afdrachten Orde HKG 676,00
Bijzondere baten 86,00   Kosten bijeenkomsten 121,00
        Onvoorzien 0,00
        Overige kosten 138,00
        Voordelig saldo 651,00
Totalen 1.586,00     1.586,00

Toelichting

Balans

Voorraden: investeringen voor de aanschaf van rituaalboekjes, Ordedassen en boeken
Vorderingen: nog te vorderen bijdragen van de leden.

Reserveringen: voor jubileum of inventaris
Kortlopende schulden: ontvangen nota's nog te betalen na de balansdatum.

Staat van baten en lasten

Jaarlijkse bijdragen: contributie van de leden
Entreegelden: bijdragen voor regalia door nieuwe leden
Bijzondere baten: schenkingen, niet-gedeclareerde, maar wel geboekte kosten.

Regalia: aanschaf regalia en koffers voor het Ordebestuur
Afdrachten Orde HKG: jaarlijkse bijdrage aan de Orde naar rato van het aantal leden
Kosten bijeenkomsten: zaalhuur.

Het 24-vlak HKG