ANBI Kapittel 2

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Kapittel De Sluitsteen No. 2

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Kapittel De Sluitsteen'.
Zij is op 11 oktober 1950 opgericht krachtens een haar door de Orde verleende constitutiebrief. Op 21 oktober 1950 is het Kapittel De Sluitsteen geconsacreerd.
Het Kapittel is gevestigd te Amsterdam en draagt rangnummer 2.

Doel

Het Kapittel stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij volgens de gebruiken van het Heilig Koninklijk Gewelf met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in de Statuten en het Wetboek der Orde.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan het verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

Het Kapittel kent geen betaalde bestuurders. Het Kapittel is een vrijwilligersorganisatie.
Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De 1e Princeps, de Schrijver Ezra en de Thesaurier vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in het Kapittel regelt.

Huidig zittend bestuur

(Tussen haakjes staat het jaar van reglementair aftreden vermeld)

Voorzitter (Eerste Princeps):A.E. Blom(2023)
Secretaris (Schrijver Ezra):P.J.S. van Damme(2022)
Penningmeester (Thesaurier):Th.M. van der Kroon(2023)

Voorts kent het bestuur van het Kapittel naast het Dagelijks Bestuur nog drie bestuursleden. Hun taken zijn onder andere rituaalgebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het volledige bestuur van het Kapittel worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vergaderingen

geen fysieke of digitale bijeenkomsten vanweg covid-19

Bijeenkomsten

geen fysieke of digitale bijeenkomsten vanweg covid-19

Financiële gegevens van het Kapittel

balans 31-12-2020

Activa Passiva
Banktegoeden + kas 5.161,31   Eigen vermogen 11.514,37
Voorraden 0,00   Reserveringen 0,00
Vorderingen 8.143,40   Reservering goed doel 0,00
Diversen 0,00   Kortlopende schulden 998,00
        Vooruit ontvangen 1.105,00
        Diversen 0,00
        Resultaat 2020 -312,66
Totalen 13.304,71     13.304,71

staat van baten en lasten 2020

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 1.700,00   Bestuurskosten 0,00
Entreegelden 0,00   Regalia uitgaven 457,15
Rente 0,00   Afdrachten Orde HKG 1.439,00
Bijzondere baten 0,00   Kosten bijeenkomsten 0,00
        Onvoorzien 0,00
        Overige kosten 116,51
        Nadelig saldo -312,66
Totalen 1.700,00     1.700,00

Toelichting

Balans

Voorraden: investeringen voor de aanschaf van rituaalboekjes, Ordedassen en boeken
Vorderingen: nog te vorderen bijdragen van de leden.

Reserveringen: voor jubileum of inventaris
Kortlopende schulden: ontvangen nota's nog te betalen na de balansdatum.

Staat van baten en lasten

Jaarlijkse bijdragen: contributie van de leden
Entreegelden: bijdragen voor regalia door nieuwe leden
Bijzondere baten: schenkingen, niet-gedeclareerde, maar wel geboekte kosten.

Regalia: aanschaf regalia en koffers voor het Ordebestuur
Afdrachten Orde HKG: jaarlijkse bijdrage aan de Orde naar rato van het aantal leden
Kosten bijeenkomsten: zaalhuur.

Het 24-vlak HKG