ANBI Kapittel 3

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Kapittel Triple Tau No. 3

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Kapittel Triple Tau'.
Zij is op 11 oktober 1950 opgericht krachtens een haar door de Orde verleende constitutiebrief.
Het Kapittel is gevestigd te Amsterdam en draagt rangnummer 3.

Doel

Het doel is het beoefenen van de Vrijmetselarij volgens het Rituaal van het Grootkapittel.
Het tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van de door het Groot Kapittel vastgelegde ritualen en het houden van andere bijeenkomsten en voorts door de aanwending van al die wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan het verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

Het Kapittel kent geen betaalde bestuurders. Het Kapittel is een vrijwilligersorganisatie.
Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De 1e Princeps, de Schrijver Ezra en de Thesaurier vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in het Kapittel regelt.

Huidig zittend bestuur

(Tussen haakjes staat het jaar van reglementair aftreden vermeld)

Voorzitter (Eerste Princeps):W. Siegel(2024)
Secretaris (Schrijver Ezra):H.P.S. Meihuizen(2024)
Penningmeester (Thesaurier):R. van Dijk(2024)

Voorts kent het bestuur van het Kapittel naast het Dagelijks Bestuur nog drie bestuursleden. Hun taken zijn onder andere rituaalgebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het volledige bestuur van het Kapittel worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vergaderingen

Minimaal 2 keer per jaar

Bijeenkomsten

Minimaal 1 keer per maand

Overige activiteiten

n.v.t.

Financiële gegevens van het Kapittel

balans 31-12-2019

Activa Passiva
Banktegoeden + kas 1.652,30   Eigen vermogen 1.875,42
Voorraden 1.000,00   Reserveringen 300,00
Vorderingen 680,00   Reservering goed doel 0,00
Diversen 0,00   Kortlopende schulden 0,00
        Vooruit ontvangen 170,00
        Diversen 0,00
        Resultaat 2019 986,88
Totalen 3.332,30     3.332,30

staat van baten en lasten 2019

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 1.782,88   Bestuurskosten 0,00
Entreegelden 525,00   Regalia uitgaven 50,00
Rente 0,00   Afdrachten Orde HKG 898,00
Bijzondere baten 35,00   Kosten bijeenkomsten 0,00
        Onvoorzien 0,00
        Overige kosten 408,00
        Voordelig saldo 986,88
Totalen 2.342,88     2.342,88

Toelichting

Balans

Voorraden: investeringen voor de aanschaf van rituaalboekjes, Ordedassen en boeken
Vorderingen: nog te vorderen bijdragen van de leden.

Reserveringen: voor jubileum of inventaris
Kortlopende schulden: ontvangen nota's nog te betalen na de balansdatum.

Staat van baten en lasten

Jaarlijkse bijdragen: contributie van de leden
Entreegelden: bijdragen voor regalia door nieuwe leden
Bijzondere baten: schenkingen, niet-gedeclareerde, maar wel geboekte kosten.

Regalia: aanschaf regalia en koffers voor het Ordebestuur
Afdrachten Orde HKG: jaarlijkse bijdrage aan de Orde naar rato van het aantal leden
Kosten bijeenkomsten: zaalhuur.

Het 24-vlak HKG