ANBI Kapittel 4

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Kapittel Zwaard en Troffel No. 4

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Kapittel Zwaard en Troffel'.
Zij is op 1 maart 1952 opgericht krachtens een haar door de Orde verleende constitutiebrief.
Het Kapittel is gevestigd te Groningen en draagt rangnummer 4.

Doel

Het Kapittel stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij volgens de gebruiken van het Heilig Koninklijk Gewelf met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in de Statuten en het Wetboek der Orde.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan het verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

Het Kapittel kent geen betaalde bestuurders. Het Kapittel is een vrijwilligersorganisatie.
Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De 1e Princeps, de Schrijver Ezra en de Thesaurier vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in het Kapittel regelt.

Huidig zittend bestuur

(Tussen haakjes staat het jaar van reglementair aftreden vermeld)

Voorzitter (Eerste Princeps):J. Groenbroek(2023)
Secretaris (Schrijver Ezra):C.D.B. van Ham(2023)
Penningmeester (Thesaurier):R.M.H.K. van Deventer(2023)

Voorts kent het bestuur van het Kapittel naast het Dagelijks Bestuur nog drie bestuursleden. Hun taken zijn onder andere rituaalgebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het volledige bestuur van het Kapittel worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vergaderingen

Als bestuur is er over 2021 3 keer fysiek/ electronisch bij elkaar gekomen

Bijeenkomsten

Als gevolg van Corona zijn de bijeenkomsten over 2021 beperkt gebleven tot een 2-tal.

Financiële gegevens van het Kapittel

balans 31-12-2021

Activa Passiva
Banktegoeden + kas 3.992,37   Eigen vermogen 3.585,61
Voorraden 0,00   Reserveringen 0,00
Vorderingen 0,00   Reservering goed doel 0,00
Diversen 0,00   Kortlopende schulden 298,50
        Vooruit ontvangen 0,00
        Diversen 0,00
        Resultaat 2021 108,26
Totalen 3.992,37     3.992,37

staat van baten en lasten 2021

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 1.750,00   Bestuurskosten 27,40
Entreegelden 50,00   Regalia uitgaven 0,00
Rente 0,00   Afdrachten Orde HKG 1.132,00
Bijzondere baten 320,00   Kosten bijeenkomsten 298,50
        Onvoorzien 0,00
        Overige kosten 553,84
        Voordelig saldo 108,26
Totalen 2.120,00     2.120,00

Toelichting

Balans

Voorraden: investeringen voor de aanschaf van rituaalboekjes, Ordedassen en boeken
Vorderingen: nog te vorderen bijdragen van de leden.

Reserveringen: voor jubileum of inventaris
Kortlopende schulden: ontvangen nota's nog te betalen na de balansdatum.

Staat van baten en lasten

Jaarlijkse bijdragen: contributie van de leden
Entreegelden: bijdragen voor regalia door nieuwe leden
Bijzondere baten: schenkingen, niet-gedeclareerde, maar wel geboekte kosten.

Regalia: aanschaf regalia en koffers voor het Ordebestuur
Afdrachten Orde HKG: jaarlijkse bijdrage aan de Orde naar rato van het aantal leden
Kosten bijeenkomsten: zaalhuur.

Het 24-vlak HKG