ANBI Kapittel 6

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Kapittel De Binding No. 6

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Kapittel De Binding'.
Zij is op 14 februari 1952 opgericht krachtens een haar door de Orde verleende constitutiebrief. Op 28 maart 1953 is het Kapittel De Binding geconsacreerd.
Het Kapittel is gevestigd te Rotterdam en draagt rangnummer 6.

Doel

Het Kapittel De Binding stelt zich ten doel het beoefenen van de Vrijmetselarij volgens het rituaal van de Orde, zoals omschreven in haar reglementen.
Het tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van de door de Orde vastgestelde of nog vast te stellen ritualen en het houden van andere bijeenkomsten en voorts door de aanwending van alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan het verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

Het Kapittel kent geen betaalde bestuurders. Het Kapittel is een vrijwilligersorganisatie.
Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De 1e Princeps, de Schrijver Ezra en de Thesaurier vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in het Kapittel regelt.

Huidig zittend bestuur

(Tussen haakjes staat het jaar van reglementair aftreden vermeld)

Voorzitter (Eerste Princeps):R.J.M. Houmes(2023)
Secretaris (Schrijver Ezra):H. Bronwasser(2023)
Penningmeester (Thesaurier):L.M. van Kooten(2023)

Voorts kent het bestuur van het Kapittel naast het Dagelijks Bestuur nog drie bestuursleden. Hun taken zijn onder andere rituaalgebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het volledige bestuur van het Kapittel worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vergaderingen

1 bestuursvergaderingen via Zoom op 15 maart 2021 Verder contact via email

Bijeenkomsten

1 fysieke bijeenkomst in oktober 2021 1 Algemene Ledenvergadering via Zoom op 17 april 2021

Financiële gegevens van het Kapittel

balans 31-12-2021

Activa Passiva
Banktegoeden + kas 42.037,41   Eigen vermogen 38.063,90
Voorraden 0,00   Reserveringen 0,00
Vorderingen 0,00   Reservering goed doel 0,00
Diversen 0,00   Kortlopende schulden 320,00
        Vooruit ontvangen 1.697,17
        Diversen 0,00
        Resultaat 2021 1.956,34
Totalen 42.037,41     42.037,41

staat van baten en lasten 2021

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 4.743,75   Bestuurskosten 0,00
Entreegelden 0,00   Regalia uitgaven 0,00
Rente 0,00   Afdrachten Orde HKG 1.462,00
Bijzondere baten 1.615,10   Kosten bijeenkomsten 320,00
        Onvoorzien 0,00
        Overige kosten 2.620,51
        Voordelig saldo 1.956,34
Totalen 6.358,85     6.358,85

Toelichting

Balans

Voorraden: investeringen voor de aanschaf van rituaalboekjes, Ordedassen en boeken
Vorderingen: nog te vorderen bijdragen van de leden.

Reserveringen: voor jubileum of inventaris
Kortlopende schulden: ontvangen nota's nog te betalen na de balansdatum.

Staat van baten en lasten

Jaarlijkse bijdragen: contributie van de leden
Entreegelden: bijdragen voor regalia door nieuwe leden
Bijzondere baten: schenkingen, niet-gedeclareerde, maar wel geboekte kosten.

Regalia: aanschaf regalia en koffers voor het Ordebestuur
Afdrachten Orde HKG: jaarlijkse bijdrage aan de Orde naar rato van het aantal leden
Kosten bijeenkomsten: zaalhuur.

Het 24-vlak HKG