ANBI

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Supreme Grand Chapter of the Holy Royal Arch in The Netherlands

Logo ANBI Inschrijving Kamer van Koophandel: 40531159
RSIN: 816604435
ANBI Groepsbeschikking: G 83

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden'.
Zij is op eenentwintig oktober negentienhonderd vijftig opgericht. Zij heeft haar zetel te Den Haag.

Doel

De Orde heeft ten doel de grondslagen te leggen voor de beoefening van de Vrijmetselarij volgens de werkwijze en riten van het Heilig Koninklijk Gewelf.
De Orde tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de oprichting en instandhouding van Kapittels, het regelen der onderlinge betrekkingen, zowel tussen de Orde en de Kapittels, als tussen de Kapittels onderling, het uitvaardigen van regels ter bevordering van haar doelstellingen en het vaststellen van ritualen.
De Orde tracht dit doel voorts te bereiken door het aangaan, versterken en onderhouden van betrekkingen met alle in binnen- en buitenland werkende, door de Orde als regelmatig beschouwde maçonnieke instellingen en door het aanwenden van al die wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het Grootkapittel stelt op voorstel van het Ordebestuur vast, welke in lid 3 bedoelde instellingen als regelmatig beschouwd kunnen worden.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan heet verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

De Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf kent geen betaalde bestuurders. De Orde is een vrijwilligersorganisatie. Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De Groot Principes, de Groot Schrijver Ezra en de Groot Thesaurier vormen te samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in de Orde regelt. Voorts kent het Ordebestuur naast het Dagelijks Bestuur nog negen bestuursleden. Hun taken zijn o.a. regiogebonden en rituaal gebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur en het Ordebestuur worden in het Wetboek geregeld.

Huidig zittend dagelijks bestuur:

Voorzitter (Groot Eerste Princeps): A.A. van Dooren (aftredend 2021)
Secretaris (Groot Schrijver Ezra): H.T.L. van der Wal (aftredend 2020)
Penningmeester (Groot Thesaurier): J. de Boer (aftredend 2019)

Financiële gegevens

balans 31-12-2017

Activa Passiva
Banktegoeden 35.129,89   Eigen vermogen 35.510,43
Rekening courant 2.073,14   Kapittel Invenimus 1.600,00
Voorraden 8.500,00   Reservering communicatie 2.000,00
Vorderingen 856,95   Kortlopende schulden 655,07
        Resultaat 2017 6.794,48
Totalen 46.559,98     46.559,98

staat van baten en lasten 2017

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 24.887,00   Secretariaats­kosten 4.089,13
Verheffingen & wederopn. 530,00   Regalia 1.112,65
Rente 199,80   Reiskosten (NL) 1.836,58
Entreegelden 200,00   Reiskosten (buitenland) 2.943,38
Diverse verkopen 1.246,95   Tijdschrift Het Gewelf 3.000,00
        Grootkapittel 4.621,88
        Vergaderkosten 1.371,28
        Attenties 137,02
        Website en communicatie  
        Officiersuitje 857,35
        Onvoorzien 300,00
        Voordelig saldo 6.794,48
  27.063,75     27.063,75

Het 24-vlak HKG

Financiële gegevens Kapittels

01 | Nos Vinxit Libertas | Amsterdam

02 | De Sluitsteen | Amsterdam

03 | Triple Tau | Amsterdam

04 | Zwaard en Troffel | Groningen

06 | De Binding | Rotterdam

08 | De Gouden Cirkel | Den Haag

14 | De Gouden Schakel | Arnhem

17 | Lux et Pax | Eindhoven

19 | Eurèkamen | Utrecht

23 | De Twaalf Stammen | Zwolle

26 | Getrouwheid | Emmen

27 | De Zes Lichten | Sneek

28 | Concord | Rotterdam

30 | Het Verbond | Bergen op Zoom

32 | Har Hamoriah | Gouda

33 | Mergelland | Maastricht