ANBI

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Supreme Grand Chapter of the Holy Royal Arch in The Netherlands

Logo ANBI Inschrijving Kamer van Koophandel: 40531159
RSIN: 816604435
ANBI Groepsbeschikking: G 83

Algemeen

De vereniging draagt de naam 'Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden'.
Zij is op 21 oktober 1950 opgericht. Zij heeft haar zetel te Den Haag.

Doel

De Orde heeft ten doel de grondslagen te leggen voor de beoefening van de Vrijmetselarij volgens de werkwijze en riten van het Heilig Koninklijk Gewelf.
De Orde tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de oprichting en instandhouding van Kapittels, het regelen der onderlinge betrekkingen, zowel tussen de Orde en de Kapittels, als tussen de Kapittels onderling, het uitvaardigen van regels ter bevordering van haar doelstellingen en het vaststellen van ritualen.
De Orde tracht dit doel voorts te bereiken door het aangaan, versterken en onderhouden van betrekkingen met alle in binnen- en buitenland werkende, door de Orde als regelmatig beschouwde maçonnieke instellingen en door het aanwenden van al die wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het Grootkapittel stelt op voorstel van het Ordebestuur vast, welke in lid 3 bedoelde instellingen als regelmatig beschouwd kunnen worden.

Beleid

De Orde onderschrijft de geestesrichting, het uitgangspunt, de doelstelling en de grondslag vastgelegd in de Grondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden behorende bij de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Tot de verwezenlijking daarvan wil zij bijdragen tot geïnspireerde beoefening van haar eigen werkwijze. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een eigen stelsel van rites en symbolen dat aansluit op de Meestergraad en zich daarbij hoofdzakelijk richt op de betrekkingen tussen de Meester en de Opperbouwmeester des Heelals. Door de beoefening van deze werkwijze wordt een verrijking en een verdieping nagestreefd van de beleving van de arbeid in de Symbolieke Graden. De Orde verlangt van haar leden dat zij zich in hun leven zullen laten leiden door deze ervaringen en met toewijding zullen werken aan het geluk van hun medemensen. Zij verlangt voorts van haar leden dat zij de belangen van de Orde zullen bevorderen en bijdragen aan heet verbreiden van haar doelstellingen.

Beloningsbeleid

De Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf kent geen betaalde bestuurders. De Orde is een vrijwilligersorganisatie. Andere vrijwilligers dan vanuit eigen geledingen worden niet toegelaten.

Bestuur

De Groot Principes, de Groot Schrijver Ezra en de Groot Thesaurier vormen te samen het Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse gang van zaken in de Orde regelt. Voorts kent het Ordebestuur naast het Dagelijks Bestuur nog negen bestuursleden. Hun taken zijn o.a. regiogebonden en rituaal gebonden. De werkzaamheden en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur en het Ordebestuur worden in het Wetboek geregeld.

Huidig zittend dagelijks bestuur

Voorzitter (Groot Eerste Princeps): A.A. van Dooren (aftredend 2024)
Secretaris (Groot Schrijver Ezra): H.T.L. van der Wal (aftredend 2023)
Penningmeester (Groot Thesaurier): J. de Boer (aftredend 2022)

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2020 tienmaal (van januari t/m juni en van september t/m december). Er werd zowel fysiek (op de locatie Bilthoven) als met Zoom (vanuit huis) vergaderd.
Het Ordebestuur kwam gedurende dit jaar viermaal bijeen t.w. in januari, april, juni (Grootkapittel) en oktober. Vanaf april is met Zoom vergaderd. De vergaderingen werden steeds door bijna alle leden van het Ordebestuur bijgewoond.
De algemene ledenvergadering - het Grootkapittel - werd op 17 oktober via Zoom gehouden.

Beleidsplan en commissies

Ter uitvoering van het beleidsplan 2018-2021 hebben de volgende commissies verslag van hun werkzaamheden gedaan en hun plannen voor het komende jaar gepresenteerd: Voorlichting, Toerusting, Review, Lustrum en Ritualistiek.

Studiedag Schrijvers Ezra en Thesauriers

De studiedag voor Thesauriers veranderde in een studieavond per zoom en is op 16 november gehouden. Er is in 2020 geen studiedag voor Schrijvers Ezra geweest.

Landelijk Overleg Secretarissen

De secretarissen van de Samenwerkende Obediënties in Nederland (SON) hebben in 2020 niet vergaderd.

Bezoeken aan landelijke organisaties van vrijmetselaars

Door een afvaardiging van het Ordebestuur werd op 22 februari een bezoek gebracht aan de algemene vergadering van de Schotse Ritus (AASR). De bijeenkomsten van de andere Ordes hebben we digitaal gevolgd.

SON-overleg

De Grootmeesters van de samenwerkende obediënties in Nederland zijn vertegenwoordigd in het SON-overleg hebben enkele keren met zoom vergaderd. Aan deze vergaderingen heeft de Groot Eerste Princeps deelgenomen.

Bezoeken aan Kapittels

Hoewel het Ordebestuur graag de Kapittels bezoekt, was daar in 2020 natuurlijk niet de gelegenheid voor.

Bezoeken aan buitenlandse Grootkapittels

Alle buitenlandse bezoeken hebben wij zelf moeten afzeggen of werden afgezegd. Hoewel wij in het begin van het jaar nog wel naar Schotland konden vliegen, wilden we niet het risico lopen om niet meer terug te mogen en daar onze coronawachttijd te moeten doorbrengen.

Rituaal Verheven Meester

In de graad van Verheven Meester (het gaan door de Sluiers) zijn viermaal landelijke inwijdingen geweest waarbij in totaal 18 deelgenoten door de Sluiers gingen. Zij kunnen zich Verheven Meester noemen.
De sessies waren op 4 januari 2020 in Bilthoven, op 29 februari en 1 maart in Zaandam en op 8 maart in Rotterdam. Daarna moesten we stoppen.

Financiële gegevens

balans 31-12-2020

Activa Passiva
Banktegoeden 65.000,00   Eigen vermogen 46.412,81
Rekening courant 1.149,50   Kapittel Invenimus 1.614,93
Voorraden 5.000,00   Kapittel Het Verbond 788,60
Vorderingen 732,60   Voorz. communicatie 2.000,00
        Voorz. 75-jarig jubileum 10.000,00
        Kortlopende schulden 1.102,00
        Resultaat 20 9.963,76
Totalen 71.882,10     71.882,10

staat van baten en lasten 2020

Baten Lasten
Jaarlijkse bijdragen 21.862,60   Secretariaats­kosten 3.045,83
Verheffingen, wederopn. 530,00   Regalia 530,90
Rente 15,50   Reiskosten (NL) 603,13
Entreegelden 200,00   Reiskosten (buitenland) 474,00
Diverse verkopen 655,24   Grootkapittel 1.305,26
Bijzondere baten 321,01   Vergaderkosten 668,01
        Attenties 919,56
        Website, communicatie 101,56
        Officiersuitje ---
        Verheven Meester 77,40
        75-jarig Jubileum 5.000,00
        Onvoorzien 889,94
        Voordelig saldo 9.963,76
  23.584,35     23.584,35

Toelichting

Balans

Voorraden: investeringen voor de aanschaf van rituaalboekjes, Ordedassen en boeken
Vorderingen: nog te vorderen bijdragen van de leden (de Kapittels).

Kapittels Invenimus en Het Verbond: de gelden van twee 'slapende' (inactieve) Kapittels
Kortlopende schulden: ontvangen nota's nog te betalen na de balansdatum.

Staat van baten en lasten

Jaarlijkse bijdragen: verplichte jaarlijkse bijdragen van de leden via de Kapittels
Verheffingen en wederopnemningen: bijdrage nieuwe leden
Entreegelden: bijdragen voor regalia door nieuwe leden Ordebestuur
Diverse verkopen: rituaalboekjes, Ordedassen en boeken aan de Kapittels
Bijzondere baten: schenkingen, niet-gedeclareerde, maar wel geboekte kosten.

Secretariaatskosten: inclusief huur archiefopslag.
Regalia: aanschaf regalia en koffers voor het Ordebestuur
Reiskosten binnenland: bezoeken aan Kapittels en vergaderingen
Reiskosten buitenland: bezoek aan het Grootkapittel van buitenlandse grootmachten
Tijdschrift Het Gewelf: er vindt geen publicatie meer plaats
Grootkapittel: de jaarlijkse algemene vergadering en internationale Grand Chapter Meeting
Vergaderkosten: huur vergaderruimte, versnapering, telefoon
Attenties: bij jubilea van Kapittels en bezoek buitenland
Officiersuitje: uitgaven voor de jaarlijkse ontmoetingsdag Grootoficieren
Verheven Meester: uitgaven voor zaalhuur.

Het 24-vlak HKG

Financiële gegevens Kapittels

01 | Nos Vinxit Libertas | Amsterdam

02 | De Sluitsteen | Amsterdam

03 | Triple Tau | Amsterdam

04 | Zwaard en Troffel | Groningen

06 | De Binding | Rotterdam

08 | De Gouden Cirkel | Den Haag

09 | Zebulon | Haarlem

13 | De Leeuw van Judah | Hengelo

14 | De Gouden Schakel | Arnhem

17 | Lux et Pax | Eindhoven

19 | Eurèkamen | Utrecht

22 | Relation | Terneuzen

23 | De Twaalf Stammen | Zwolle

26 | Getrouwheid | Emmen

27 | De Zes Lichten | Sneek

30 | Het Verbond | Bergen op Zoom

32 | Har Hamoriah | Gouda

33 | Mergelland | Maastricht