Werkwijze

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

De grondslag en sluitsteen van de symbolieke graden

Daar, waar het meesterritueel ophoudt en de meester het verder moet doen met een plaatsvervangend meesterwoord, gaat de arbeid verder in de graad van het Heilig Koninklijk Gewelf. Het is dan ook geen vierde graad, maar de voortzetting van de reis tot het ware meesterschap, tot het doel zich op verrassende wijze aandient.
De ritus van het Heilig Koninklijk Gewelf is daarmee een logisch vervolg op de meestergraad en tevens de voltooiing ervan.

De drie symbolieke graden

De drie symbolieke graden hebben elk een eigen specifieke fixatie op de elementaire relaties in ons Zijn:

De mystieke inhoud van de meestergraad is het leren kennen van en het komen tot een wisselwerking met het bovenzinnelijke. De arbeid in de graad van het Heilig Koninklijk Gewelf geeft een verdere verdieping teneinde intuïtief, alsook intellectueel hanteerbaar, om te gaan met het 'onnoembare' of in andere woorden het 'godsbegrip'. Het is dan ook een logische voortzetting van de meesterverheffing, gericht op het voortdurend activeren van het bewustzijn van de bestendige aanwezigheid van de Opperbouwmeester des Heelals in ons binnenste heiligdom, waarin de Naam, het oude Meesterwoord, voor eeuwig is gegrift.

Eenwording

Het ervaren en 'begrijpen' van het Licht, dat schijnt in de duisternis, is een mystiek gebeuren. Die ervaring ontstaat door het zich openstellen voor verlichting door middel van intuïtie en het willen kennen van de bovenzinnelijke wereld om daarmee in wisselwerking te komen. Mystiek ervaren is de verruiming van ons bewustzijn om de afstand tussen ons fysieke bestaan en het Hogere te overbruggen. Het streven naar deze eenwording is, rationeel gezien, de synthese van het vergankelijke en het eeuwige en onveranderlijke.

Verinnerlijking

De graad van het Heilig Koninklijk Gewelf is die van de verinnerlijking. De graad beoogt geen identificatie met het Hogere, maar het vinden van analogie. De wereldse activiteiten worden verheven tot een spiegelbeeld van het eeuwige om vanuit die toestand de wereld en de relaties tot de omgeving te kunnen beschouwen; een toestand van hoogste Wijsheid. De kern van de rite van het Heilig Koninklijk Gewelf is het deelachtig worden van die hoogste Wijsheid door het weervinden van het Woord dat verloren ging. De graad van het Heilig Koninklijk Gewelf is daardoor zowel een vervolg op de meestergraad als een uitdaging voor de meester-vrijmetselaar om een stap verder te gaan in het streven naar Harmonie en Schoonheid.

Werkwijze

De Deelgenoten, leden van de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf, komen bijeen in Kapittels. Zij arbeiden in een daartoe speciaal ingerichte ruimte, de Kapittelzaal. Een Kapittel komt gewoonlijk zo'n 3 à 5 keer per jaar bijeen. Met uitzondering van de huishoudelijke vergadering zijn alle bijeenkomsten in principe bestemd voor verheffingen. Een verheffing wordt afgesloten met een Banket dat een wezenlijk deel uitmaakt van deze werkwijze.

Orde en organisatie

De wereldwijd beoefende werkwijze van het Heilig Koninklijk Gewelf bestaat al enkele eeuwen. In Nederland wordt ze sedert 1950 beoefend onder de 'Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden'. De Orde telt thans ruim 800 leden, werkend in 24 Kapittels, waarvan één in Suriname. Een Kapittel bestaat in de regel uit 20 tot soms 80 leden en wordt geleid door een zogeheten Principaat, bestaande uit een Eerste, Tweede en Derde Princeps. Lid zijn van een Kapittel betekent al snel actieve participatie in functies, die leiden tot diepe beleving van de rite. Enige malen per jaar ontvangt ieder lid van de Orde het periodiek 'Het Gewelf' met beschouwingen over het ritueel en zakelijke gegevens betreffende de Orde.

De Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf geeft toegang tot verdere vervolgpaden, zoals:

Voor wie toegankelijk?

Iedere vrijmetselaar kan na een periode van 10 x 28 dagen na zijn meesterverheffing zelf de toelating tot de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf aanvragen. Die aanvraag dient te worden ondersteund door twee leden van het Heilig Koninklijk Gewelf, die bij voorkeur lid zijn van het Kapittel waartoe toegang wordt verzocht.

Inlichtingen

Veelal zijn er in de eigen Loge leden van het Heilig Koninklijk Gewelf te vinden, waaraan nadere inlichtingen gevraagd kunnen worden.
Meer informatie is op deze website te vinden of bij een van de Kapittels die daar staan vermeld. Het e-mailadres van de Orde is: ordesecretariaat@hkgnederland.nl.

Vaandel HKG

Drie handen HKG

Tijdens het ritueel HKG